Umowa o świadczeniu usług przedszkola 2017/2018

Pieczęć Przedszkola
Umowa o świadczeniu usług przedszkola
w roku 2017/2018

zawarta w dniu 01.09.2017 roku we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław – Przedszkolem nr 18
„ Wiolinek” z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85 reprezentowanym przez Lidię Walczak –Iżycką - dyrektora Przedszkola zwanym dalej Przedszkolem a Rodzicem (opiekunem prawnym) ………………………………………………………………………………………...............................
zam. w …………………………………………….. ul …………………………………………………………………..
legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr …………… wydanym przez ………………………………………………………………………………………………… nr PESEL……………………..,
tel. ………………………… adres email………………………………………………………………………………………………….... zwanym dalej Rodzicem
na podstawie Uchwały nr XXX/729/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław.

Przedszkole zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 u. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz 1943, 1954, 1985, 2129 oraz z 2017 r. Poz 60, 949 i 12292.

§ 1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Przedszkola, z których korzystać będzie dziecko :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
/imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL data urodzenia/

§ 2
Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :
Dla dzieci 3,4,5-letnich bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowanych od godziny 8:00 do godziny 13:00, od poniedziałku do piątku oraz płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych, i opiekuńczych w zakresie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 1, realizowanych w czasie określonym w deklaracji Rodzica;

2. Dla dzieci 6-letnich bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku do piątku. Rodzice dzieci 6-letnich ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia

3.Bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

4. Posiłków na zasadach określonych w statucie Przedszkola i na warunkach przewidzianych niniejszą umową

§ 3
1. Umowa obowiązuje od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

2. Rodzic oświadcza, że dziecko będzie przebywało w Przedszkolu od godziny ………………... do godziny ………………..

§ 4
1. Dziecko korzystać będzie z trzech posiłków: śniadanie, zupa + deser, drugie danie.
2. Rodzaj i godziny wydawania posiłków określa statut Przedszkola oraz zasady korzystania ze stołówki Przedszkola.
§ 5
Rodzic zobowiązuje się do:
1. Zapoznania się z treścią statutu Przedszkola i przestrzegania jego postanowień,
2. Współpracy z Przedszkolem w szczególności w zakresie spraw związanych z przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego, którego uczestnikiem jest jego dziecko,
3. Przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka i niezwłocznego powiadomienia w przypadku choroby zakaźnej.
4. Powiadomienia Przedszkola o terminie nieobecności dziecka, nie później niż w drugim dniu nieobecności,
5. Wniesienia pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni, po zakończeniu nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, spowodowanych sytuacją zdrowotną,
6. Terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodzica od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za świadczenia Przedszkola,
7. Przyprowadzania i terminowego odbierania dziecka z Przedszkola przez Rodziców lub przez osobę wskazaną przez nich w pisemnym upoważnieniu, wystawionym w obecności dyrektora lub nauczyciela Przedszkola.
§ 6
1. Rodzic zobowiązuje się wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług opłatę miesięczną składającą się z:
1) odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie 8 zł (słownie złotych osiem ) za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,
2) odpłatności za zajęcia wymienione w § 3 pkt. 2 w kwocie ..…….zł (słownie złotych ……………… ………………….)
za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Łączna opłata miesięczna do wniesienia której zobowiązany jest rodzic, stanowi iloczyn dni roboczych przypadających w danym miesiącu i odpłatności wynikającej z sumy należności o których mowa w ust. 1.
3. Opłatę za świadczenia wymienione § 3 pkt 2 ustala się za czas zadeklarowany przez rodzica w § 4 niniejszej umowy.
§ 7
1. Rodzic zobowiązuje się do wniesienia opłaty miesięcznej, o której mowa w § 6 ust. 2 do 15 –go dnia każdego miesiąca, z góry, przelewem na rachunek bankowy nr 29 1020 5226 0000 6702 0417 2250 (W tytule należy podać nazwisko i imię dziecka oraz nazwę grupy) lub w Kasie Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 14:00 i w środy od 9:00 do 16:30.
2. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy lub wpłaty do kasy ZOJM.
3. W razie nieobecności dziecka w Przedszkolu, opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu, odpowiednio do liczby dni nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu.
4. W celu rozliczeń opłaty miesięcznej strony umowy przyjmują faktyczną liczbę dni roboczych w danym miesiącu. Opłata podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty za usługi Przedszkola będzie przekazywana Rodzicowi w terminie do 8 dnia bieżącego miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Rodzica adres e-mail oraz dodatkowo można ją uzyskać pod numerem 71 7986775 wew. 113 u intendentki przedszkola.
6. Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w § 6 ust. 2,
w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych (§ 3 pkt. 1, 2), a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków (§ 6 ust. 1).
7. Po zakończeniu umowy o świadczeniu usług przedszkola, ewentualną nadpłatę Przedszkole przekaże na poniżej podany rachunek bankowy Rodzica: ……………………………………………………………………………………………........................
8. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.


§ 8
W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie miesiąca, Rodzic wnosi opłatę miesięczną liczoną proporcjonalnie od dnia korzystania dziecka z usług Przedszkola.
§ 9
1. W razie zwłoki w zapłacie opłaty miesięcznej za dwa pełne okresy płatności Przedszkole może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności.
2. Brak wpłaty należności o której mowa w ust. 1 spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego.
3. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku braku pisemnego usprawiedliwienia ciągłej nieobecności dziecka, trwającej co najmniej 30 dni kalendarzowych, o której mowa w §6 pkt.5.
4. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w Statucie Przedszkola.

5. W przypadku 3-krotnego nieuzasadnionego przekroczenia w ciągu miesiąca zadeklarowanych przez Rodzica w § 4 godzin dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu, strony umowy ponownie uaktualniają czas pobytu dziecka.
1) Strony wprowadzają przedmiotową zmianę w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem jego nieważności.
2) Skutkiem braku zgody Rodzica na zmianę umowy będzie rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ostatnim dniem miesiąca, w którym wystąpiła ostatnia rozbieżność.
6. Dyrektor Przedszkola w sytuacjach wyjątkowych jest uprawniony do uznania za usprawiedliwione przekroczenie zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu.
7. Rodzicowi służy prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
8. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.
§ 10
1. Przedszkole prowadzi działalność przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 17:30, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej w arkuszu organizacji Przedszkola. W roku szkolnym 2017/2018 przerwa wakacyjna ustalona jest w okresie od 01 do 31 sierpnia 2018 roku.
2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania w czasie przerwy wakacyjnej z usług przedszkola „pełniącego dyżur”, jeżeli to przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku u dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza, o konieczności skorzystania ze świadczeń „przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny” do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego .
4. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z dyrektorem „przedszkola pełniącego dyżur” podejmuje decyzję w sprawie skierowania dziecka do przedszkola dyżurnego w czasie przerwy wakacyjnej.
5. Rodzic korzystający z usług „przedszkola pełniącego dyżur” zobowiązany jest do:
1) podpisania umowy, nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w „przedszkolu pełniącym dyżur” ,
2) wniesienia w pierwszym dniu pobytu dziecka opłaty za świadczenia tego przedszkola.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


podpis Rodzica podpis dyrektora Przedszkola
Przedszkolowo.pl logo