Umowa o świadczeniu usług przedszkola 2016/2017

Pieczęć Przedszkola
Umowa o świadczeniu usług przedszkola
w roku 2016/2017

zawarta w dniu 01.09.2016 roku we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław – Przedszkolem nr 18 „ Wiolinek” z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85 reprezentowanym przez Lidię Walczak –Iżycką - dyrektora Przedszkola zwanym dalej Przedszkolem
a Rodzicem (opiekunem prawnym) ………………………………………………………………………………………
zam. w …………………………………………….. ul …………………………………………………………………..
legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr …………… wydanym przez ………………………………………………………………………………………………… nr PESEL……………………..,
tel. ………………………… adres email………………………………………………………………………………………………….... zwanym dalej Rodzicem
na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i Uchwały Nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę - zwanej dalej uchwałą.
§ 1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Przedszkola, z których korzystać będzie dziecko :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
/imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL data urodzenia/
§ 2
Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :
1. bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowanych od godziny 8.00 do godziny 13.00 od poniedziałku do piątku;
2. płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych, i opiekuńczych (zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym Przedszkola) w zakresie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 1, realizowanych w czasie określonym w deklaracji Rodzica;
3. bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
4. posiłków na zasadach określonych w statucie Przedszkola i na warunkach przewidzianych niniejszą umową.
§ 3
1. Przedszkole stwarza możliwość korzystania przez dzieci z zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców.
2. Zasady organizacji i odpłatności za zajęcia dodatkowe określa Ustawa z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

§ 4
1. Umowa obowiązuje od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

2. Rodzic oświadcza, że dziecko będzie przebywało w Przedszkolu od godziny ………………... do godziny ………………..
§ 5
1. Dziecko korzystać będzie z trzech posiłków: śniadanie, zupa + deser, drugie danie.
2. Rodzaj i godziny wydawania posiłków określa statut Przedszkola oraz zasady korzystania ze stołówki Przedszkola.
§ 6
Rodzic zobowiązuje się do:
1. Zapoznania się z treścią statutu Przedszkola i przestrzegania jego postanowień,
2. Współpracy z Przedszkolem w szczególności w zakresie spraw związanych z przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego, którego uczestnikiem jest jego dziecko,
3. Przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka i niezwłocznego powiadomienia w przypadku choroby zakaźnej.
4. Powiadomienia Przedszkola o terminie nieobecności dziecka, nie później niż w drugim dniu nieobecności,
5. Wniesienia pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni, po zakończeniu nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, spowodowanych sytuacją zdrowotną,
6. Terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodzica od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za świadczenia Przedszkola,
7. Przyprowadzania i terminowego odbierania dziecka z Przedszkola przez Rodziców lub przez osobę wskazaną przez nich w pisemnym upoważnieniu, wystawionym w obecności dyrektora lub nauczyciela Przedszkola.
§ 7
1. Rodzic zobowiązuje się wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług opłatę miesięczną składającą się z:
1) odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie 7zł (słownie złotych siedem) za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,
2) odpłatności za zajęcia wymienione w § 3 pkt. 2 w kwocie ..…….zł (słownie złotych ……………… ………………….)
za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Łączna opłata miesięczna do wniesienia której zobowiązany jest rodzic, stanowi iloczyn dni roboczych przypadających w danym miesiącu i odpłatności wynikającej z sumy należności o których mowa w ust. 1.
3. Opłatę za świadczenia wymienione § 3 pkt 2 ustala się za czas zadeklarowany przez rodzica w § 4 niniejszej umowy.
§ 8
1. Rodzic zobowiązuje się do wniesienia opłaty miesięcznej, o której mowa w § 7 ust. 2 do 15 –go dnia każdego miesiąca, z góry, przelewem na rachunek bankowy nr 29 1020 5226 0000 6702 0417 2250 (W tytule należy podać nazwisko i imię dziecka oraz nazwę grupy) lub w Kasie Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 14:00 i w środy od 9:00 do 16:30.
2. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy lub wpłaty do kasy ZOJM.
3. W razie nieobecności dziecka w Przedszkolu, opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu, odpowiednio do liczby dni nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu.
4. W celu rozliczeń opłaty miesięcznej strony umowy przyjmują faktyczną liczbę dni roboczych w danym miesiącu. Opłata podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty za usługi Przedszkola będzie przekazywana Rodzicowi w terminie do 8 dnia bieżącego miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Rodzica adres e-mail oraz dodatkowo można ją uzyskać pod numerem 71 7986775 wew. 113 u intendentki przedszkola.
6. Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w § 7 ust. 2,
w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych (§ 3 pkt. 2), a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków (§ 7 ust. 1).
7. Po zakończeniu umowy o świadczeniu usług przedszkola, ewentualną nadpłatę Przedszkole przekaże na poniżej podany rachunek bankowy Rodzica: ……………………………………………………………………………………………........................
8. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.


§ 9
W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie miesiąca, Rodzic wnosi opłatę miesięczną liczoną proporcjonalnie od dnia korzystania dziecka z usług Przedszkola.
§ 10
1. W razie zwłoki w zapłacie opłaty miesięcznej za dwa pełne okresy płatności Przedszkole może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności.
2. Brak wpłaty należności o której mowa w ust. 1 spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego.
3. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku braku pisemnego usprawiedliwienia ciągłej nieobecności dziecka, trwającej co najmniej 30 dni kalendarzowych, o której mowa w §6 pkt.5.
4. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w Statucie Przedszkola.

5. W przypadku 3-krotnego nieuzasadnionego przekroczenia w ciągu miesiąca zadeklarowanych przez Rodzica w § 4 godzin dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu, strony umowy ponownie uaktualniają czas pobytu dziecka.
1) Strony wprowadzają przedmiotową zmianę w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem jego nieważności.
2) Skutkiem braku zgody Rodzica na zmianę umowy będzie rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ostatnim dniem miesiąca, w którym wystąpiła ostatnia rozbieżność.
6. Dyrektor Przedszkola w sytuacjach wyjątkowych jest uprawniony do uznania za usprawiedliwione przekroczenie zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu.
7. Rodzicowi służy prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesiecznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
8. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.
§ 10
1. Przedszkole prowadzi działalność przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 17:30, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej w arkuszu organizacji Przedszkola. W roku szkolnym 2016/17 przerwa wakacyjna ustalona jest w okresie od 01 do 31 lipca 2017 roku.

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania w czasie przerwy wakacyjnej z usług przedszkola „pełniącego dyżur”, jeżeli to przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku u dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza, o konieczności skorzystania ze świadczeń „przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny” do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego .
4. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z dyrektorem „przedszkola pełniącego dyżur” podejmuje decyzję w sprawie skierowania dziecka do przedszkola dyżurnego w czasie przerwy wakacyjnej.
5. Rodzic korzystający z usług „przedszkola pełniącego dyżur” zobowiązany jest do:
1) podpisania umowy, nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w „przedszkolu pełniącym dyżur” ,
2) wniesienia w pierwszym dniu pobytu dziecka opłaty za świadczenia tego przedszkola.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


podpis Rodzica podpis dyrektora Przedszkola
Przedszkolowo.pl logo