Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA NR 18 "WIOLINEK"
WROCŁAW, UL. H.SIENKIEWICZA 85
outpost-logo

Przedszkole nr 18 „ Wiolinek” działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr13 poz. 74 ze zmianami).
2.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r Nr 95 poz.425 z późniejszymi zmianami ) i rozporządzeń wykonawczych tej klasy.
3.Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2014 r.poz.7)
4.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 21maja 2001r, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 61 poz. 624, zmiana: Dz. U. z 2002r Nr 10, poz. 96, zmiana Dz.U. z dnia 27 lutego 2007r nr 35,poz. 222 z późniejszymi zmianami.)
5. Niniejszego Statutu.


DANE O PRZEDSZKOLU
§ 1.

1.Siedziba przedszkola – Miasto Wrocław .
2.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław.
3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty
4.Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej.
5.Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem gminy
w zakresie kompetencji udzielonych przez Prezydenta Miasta Wrocławia
za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.
6.Przedszkole nosi nazwę „Wiolinek”.
7.Przedszkole posługuje się pieczęciami o treści -patrz załącznik nr 6:
Przedszkole Nr 18
„ W I O L I N E K ”
ul. H. Sienkiewicza 85
Tel. 322 90 78 50-348 Wrocław
NIP 898-18-72-688
8.Przedszkole używa znaku graficznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1.


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 1.
1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.Celem przedszkola jest:
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie
ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
przygotowanie dzieci do efektywnego korzystania z nauki szkolnej;
współpracuje z rodzicami w celu poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci, wspiera działania wychowawcze, pełni funkcję doradczą.
3.Placówka realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą w zakresie:
Współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi po przedłożeniu orzeczenia
z poradni specjalistycznej określającego poziom rozwoju psychologicznego i stan zdrowia dziecka.
Wychowania, nauczania i opieki
Prowadzenia odpłatnych zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb
i możliwości rozwojowych dzieci.
4.Świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki dla objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie tj. od 7.00 do 15.00, a dla pozostałych dzieci w wymiarze 5 godzin dziennie tj od godziny 7.00 do 12..00.


ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 1.

1.Organami przedszkola są:
dyrektor przedszkola;
rada pedagogiczna;
rada rodziców.
2.Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
3.Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty we współdziałaniu
z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym., a w szczególności:
kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
koordynowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychologicznego,
dbanie o jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
przygotowanie Arkusza Organizacji Pracy Przedszkola i przedstawienie
go do zatwierdzenia Organowi prowadzącemu,
przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa
i powiadomienie o tym stosownych organów,
dysponowanie środkami finansowymi przedszkola określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzoru pedagogicznego
oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnienie i zwalnianie nauczycieli
oraz innych pracowników.
przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
podejmuje decyzje samodzielnie w granicach umocowania prawnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia, przepisów ustawy o systemie oświaty
oraz Kodeksu Pracy.
§ 2.


Rada pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki. Szczegółowe zadania i uprawnienia rady pedagogicznej określa odrębny regulamin.

§ 3.

1.Rada rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, opiniującą i wspierającą działalność statutową placówki. W jej skład wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.
2.Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczna programu wychowawczego, programu profilaktyki, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, opiniowanie projektu planu finansowego. Zasady tworzenia i działania rady rodziców określa odrębny regulamin.
3.Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
4.W celu wymiany oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są stałe spotkania z rodzicami w formie zebrań ogólnych, grupowych, zajęć otwartych oraz konsultacji.
§ 4.

Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola odbywa się na podstawie zasad:
Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1 art. 41 Ustawy o Systemie Oświaty niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący
przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Wyżej wymienione organy po porozumieniu ze sobą uchylają uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
jest ostateczne.
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora przedszkola (ust. 2 art. 42 Ustawy o Systemie Oświaty).
W przypadku określonym ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
W przypadku nie respektowania uprawnień regulaminowych Rady Rodziców
przez dyrekcję przedszkola lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na ten stan rzeczy
do dyrektora przedszkola oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
W przypadku braku takiej odpowiedzi rada rodziców ma prawo zwrócić się
o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego przedszkole.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 1.

1.Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny pracy przedszkola na dany rok, opracowany przez dyrektora placówki.
Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole - wzór załącznik nr 2.

2.W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, rodzaj i ilość zajęć dodatkowych finansowanych przez organ prowadzący.


§ 2.

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
w zbliżonym wieku. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej;
2.Przedszkole nr 18 „ Wiolinek” składa się z 6 oddziałów.
3.Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone, np. według potrzeb, zainteresowania
i uzdolnień.
4.Liczba dzieci objęta opieką przez 1 nauczyciela w danym dniu nie może przekroczyć 25 dzieci. Za wykonanie tego zapisu, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu dzieci, odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, korzystając z dostępnych możliwości.
5.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, jeżeli czas zajęć w oddziale jest dłuższy niż 5 godz. dziennie.
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 3.
1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
2.Dzienny czas pracy placówki wynosi 11 godzin.
3.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony
dla poszczególnych grup przez radę pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia, higieny pracy oraz wniosków rady rodziców.
4.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono nad danym oddziałem opiekę, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


§ 4.

5.Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego, w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców.
6.Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
7.Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola.
8.Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.
9.W miesiącu wakacyjnym, do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci
z innych przedszkoli, korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej.
10.W okresie ferii letnich, zimowych i świątecznych zakłada się możliwość zmniejszenia liczby i czasu pracy oddziałów.
11.Kierując się dobrem dziecka i potrzebami rodziców mając jednak na uwadze względy ekonomiczne, w sytuacji korzystanie z usług przedszkola mniejszej niż 5 liczby dzieci, dyrektor zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną natomiast Rodzice zaopatrują dzieci w suchy prowiant.
12.Dniami wolnymi od pracy są dni ustawowo wolne od pracy oraz inne ustalone
przez MEN.

§ 5.

1.W ramach usług świadczonych przez przedszkole, dzieci mogą korzystać
z żywienia przygotowywanego w placówce. Zasady korzystania z żywienia, wysokość opłat określa „ Regulamin korzystania z żywienia” .
2.Personel może korzystać z wyżywienia na terenie przedszkola według zasad określonych w Regulaminie korzystania z żywienia w Przedszkolu nr 18”.
3.Wysokość odpłatności rodziców za korzystanie dziecka z opieki w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej w ilości przekraczającej 5 godziny dziennie uregulowana jest aktualną Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.
Opłatę za świadczenie usług przez przedszkole uiszcza się z góry do 15 dnia każdego miesiąca na wyznaczone konto lub do kasy przedszkola.
Zwolnienia z tzw. opłaty stałej przysługuje rodzicom posiadającym troje lub więcej dzieci, zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.
5.Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi.
6.Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu.
7.Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny ( np. mleko, kakao, orzechy..)
8.W wyjątkowych sytuacjach ( całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu dziecka w grupie rówieśników wspólnie ustalają dyrektor, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola.
9.Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po konsultacji intendentem.
10.Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem

§ 6

1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę programową oraz program wychowania w przedszkolu wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
2.Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie
w czasie codziennej pracy przedszkola.
3.W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym przyjmujemy następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: (tj podstawa)
co najmniej 1/5czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią
się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu), dzieci spędzają
w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego)
pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować
(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
4.Za godzinę zajęć w przedszkolu przyjmuje się 60 minut.
5.Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
6.Przedszkole realizuje własne programy zgodne z podstawą programową opracowane przez nauczycieli i przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej do realizacji.
7.Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładów kształcenia nauczycieli lub instytucji naukowych.


§ 7.
1.W ramach organizacji pracy przedszkola, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami i rozstrzygnięciami prawa oświatowego, mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Propozycje w tym zakresie oraz uwarunkowania prawne ich realizacji przedstawia ogółowi rodziców dyrektor przedszkola.
2.Czas zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych poszczególnych dzieci.
3.W celu zapewnienia bezpieczeństwa w zajęciach dodatkowych zawsze uczestniczy nauczyciel –wychowawca bądź inny nauczyciel z przedszkola, wskazany przez dyrektora .
4.Na wniosek rodziców, w przedszkolu może być organizowana nauka religii.

§ 8

1.W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników administracji i obsługi. W zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowy zapis o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa stanowiska pracy.
2.Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym
i psychicznym.
3.Liczbę nauczycieli prowadzących poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
4.Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę nauczyciela.
5.Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w placówce, podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) w obecności dyrektora przedszkola lub osoby odpowiedzialnej za dzieci danej grupy. Osoba upoważniona do odebrania dziecka powinna być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
5.W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce powiadamia o tym drugiego rodzica.
W sytuacjach konfliktowych spowodowanych powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem, zawiadamia się Policję. Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
6.W zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowy zapis
o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa stanowiska pracy
7.Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza salę (miejsca pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny) pod względem bezpieczeństwa, w przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza zagrożony teren przed wstępem dzieci.
8.Pracownicy administracyjno – obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację procedur HCCPA pod względem bezpiecznego funkcjonowania placówki w zakresie zaopatrzenia i przygotowania posiłków, oraz higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.
9.Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych.
10.W placówce obowiązuje książka kontroli sprzętów i urządzeń oraz pomieszczeń
w zakresie bezpiecznego ich funkcjonowania. Za kontrolę urządzeń odpowiedzialny
jest pracownik służb bhp i konserwator.
11.Dyrektor jest odpowiedzialny za przeglądy techniczne sprzętów i urządzeń zgodnie
z obowiązującymi przepisami bhp i p/poż.
12.Podczas spacerów i wycieczek oraz innych wyjść poza teren placówki, należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej 10 dzieci. Nauczyciel zobowiązany
jest do wypełnienia karty wycieczki, zgłosić dyrektorowi i uzyskać jego akceptację.
13.W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli (instruktorów) z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i przeszkolonymi
pod względem bhp i p/poż. Podczas uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
za bezpieczeństwo dziecka odpowiada nauczyciel prowadzący, który jest obowiązany po zajęciach przekazać osobiście dzieci pod opiekę nauczycielce grupy.
14.Nie dopuszcza się do pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.
15.W przedszkolu obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych.
16.Wychowankowie powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
w jednej z firm ubezpieczeniowych.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

§ 1
1.Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2
1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 3
1.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
2.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
3.Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
a)rodzicami dzieci,
b)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
c)placówkami doskonalenia nauczycieli,
d)innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e)organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 4
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
a)dziecka,
b)rodziców dziecka,
c)nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
d)poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

§ 5
1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
a)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b)porad i konsultacji.
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


§ 6
1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
2.Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
3.Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

§ 7
Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
§ 8
1.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
2.Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
3.W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

§ 9
1.Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
2.Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.
3.Zespół tworzony jest dla:
a)dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
b)dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
4.Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
5.Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

§ 10
Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
b)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

§ 11
Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a)prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,
b)diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
c)prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
d)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
e)współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

§ 1

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
2.Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy:
-zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat,
-placówka dysponuje wolnymi miejscami,
-do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.

§ 2

1.Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.
2.Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny.
3.W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem Umowa o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji.
4.Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.
5.Dzieci w wieku 5-6 lat realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie dziecka złożyli Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola w następnym roku szkolnym.
6.Nie podpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola lub Umowy o świadczeniu usług jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

§ 3
1.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, według zasad ustalonych dla wszystkich przedszkoli publicznych, zgodnie z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty
2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata złożony do dyrektora przedszkola, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony www.wroclaw.pl/edukacja lub bezpośrednio w przedszkolu.
3.Wypełniony wraz z obowiązkowymi załącznikami wniosek, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
4.Złożenie wniosku, który zawiera dane niezgodne z prawdą jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub rozwiązania już zawartej umowy.


§ 4
1.Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, wykaz niezbędnych dokumentów oraz zasady rekrutacji i korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.
2.Narzędzie za pomocą , którego jest przeprowadzana rekrutacja / elektroniczny system naboru / udostępnia dyrektorowi Przedszkola/ Komisji rekrutacyjnej Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.


§ 5
Na podstawie uzgodnienia z Gminą Wrocław, w procesie rekrutacji do Przedszkola Nr 18 „ Wiolinek” na rok szkolny 2014/15 obowiązują następujące kryteria i ich wartość punktową:
L.p. Kryteria ustawowe Wartość
punktowa
Dziecko zamieszkujące na terenie gminy
1.Wielodzietność rodziny kandydata 200
2.Niepełnosprawność kandydata 200
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 200
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200
Kryteria dodatkowe
1.Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko 50
2.Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 r. w urzędzie skarbowym we Wrocławiu
w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu) 30
3.Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej w czerwcu 2014r.)
*Jeżeli dziecko zostało przyjęte do klasy I na rok szkolny 2014/2015 to rodzic zaznacza to kryterium rekrutując drugie dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 10
4.Lokalizacja przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej najbliżej miejsca zamieszkania dziecka 5
5.Lokalizacja przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej najbliżej miejsca pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka 5
6.Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci 1
§ 6

1.W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, dyrektor placówki Zarządzeniem Dyrektora powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zasady pracy komisji.
2.Komisja Rekrutacyjna pracuje na podstawie odrębnego regulaminu, stanowiącego załącznik do zarządzenia dyrektora.
3.Rodzicom / prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo złożenia do dyrektora placówki pisemnego odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych .
4.Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w czasie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.
5.Na uzasadnienie pisemnej odpowiedzi Komisji Rekrutacyjnej rodzic może wnieść skargę do dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia Komisji Rekrutacyjnej.
6.Dyrektor w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania rozpatruje zażalenie rodzica. Na uzasadnienie decyzji dyrektora, rodzic może wnieść skargę do właściwego sadu administracyjnego.
7.Jeżeli przedszkole, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
8.Przyjęcie dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w danej grupie wiekowej.
9.Dane osobowe kandydata są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym korzysta z wychowania przedszkolnego.


SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY.

§ 1


1.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
a.Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 2 okresów płatności.
b.Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.
c.Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka).
d.Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych.
e. Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
•indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych
•konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
•konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
•rozmowy z dyrektorem,
f. Rodzice w sytuacji określonej w pkt. E. nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka.
2.Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach , o których mówi pkt 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:
1.upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;
2.wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;
3.wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;
4.ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,;
5.zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych ( np. MOPS, PPP…);
6.przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
7.podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków
8.rozwiązanie umowy o świadczeniu usług
3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej
4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty.


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICYPRZEDSZKOLA

DYREKTOR
§ 1.
1.Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu kieruje jednoosobowo przedszkolem i reprezentuje je na zewnątrz.

WICEDYREKTOR
§ 1.
1.Dyrektor pełni swoją funkcję przy pomocy wicedyrektora.
2.Powołuje go w zależności od stopnia organizacji placówki, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
3.Wicedyrektor działa w ramach przydzielonego przez dyrektora zakresu obowiązków.
4.Podczas nieobecności dyrektora wicedyrektor pełni jego obowiązki.

NAUCZYCIELE
§ 1.
1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym, dodatkowo nauczyciele wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz dba o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3.Do zakresu i zadań nauczycieli należy:
Odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
Tworzenia warunków wspomagających rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności
i zainteresowania;
Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada
za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześciu- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują się o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).
Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.;
Planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez m.in. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń;
Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania przedszkolnego i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców(opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje bieżący kontakt z rodzicami w celu:
oPoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
oUstalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
oWłączenia rodziców w działalność przedszkola.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie swoich metod pracy.
tworzenie w placówce dobrą atmosferę pracy.
nie zgłoszenie się nauczyciela na zmianę w danym dniu zobowiązuje nauczyciela aktualnie pracującego do pozostania w grupie.
znajomość i przestrzeganie zapisów Konwencji Praw Dziecka.
współpracy ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
4.Nauczyciel realizuję program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.
5.Nauczyciel ma prawo korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także z wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.


KADRA SPECJALISTYCZNA
§ 1.
1.W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną i specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
2. Szczegółowe zadania nauczycieli innej kadry pedagogicznej specjalistycznej określa dyrektor przedszkola.


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI
§ 1.

1.Do obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych należy m. in.:
wykazywanie troski w tworzeniu warunków zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo,
Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zadań określonych przez dyrektora.
Tworzenie atmosfery życzliwości wobec każdego dziecka, jego rodziców
i współpracowników.
2.W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno porządkowych w przedszkolu zatrudnia się woźne oddziałowe.
3.W oddziałach, w których przebywają dzieci 3-letnie, w celu zapewnienia właściwych warunków dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych zatrudnia się pomoc nauczyciela.
4.W celu zapewnienia właściwego żywienia, z uwzględnieniem norm żywieniowych,
w przedszkolu zatrudnia się kucharza i pomoce kuchenne.
5.Bieżących napraw i konserwacji dokonuje zatrudniony konserwator przedszkola.
6.Finansowymi i zaopatrzeniem placówki zajmuje się intendentka.

RODZICE
§ 1.
1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
Przestrzeganie niniejszego statusu,
Respektowanie uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez rodziców osobę zgodnie z procedurami przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązującymi w placówce.
Terminowe uiszczanie opłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
Zapewnianie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.


§ 2.
1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określanie drogi do jego indywidualnego rozwoju.
2.Rodzice mają prawo do:
Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale.
Uzyskiwania rzetelnych informacji o swoim dziecku, jego zachowaniu i rozwoju.
Uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać
Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn, trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
3.W celu wymiany oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są stałe spotkania z rodzicami w formie zebrań ogólnych, grupowych, zajęć otwartych oraz konsultacji.

DZIECKO
§ 1.
1.Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2.Dziecko w wieku 5 i 6 lat musi odbywać w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lub 6 lat.
3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
4.Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 6 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.
5.Dziecko, które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola, powinno mieć opanowane podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety i spożywania posiłków.
6.Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagaą specjalnej opieki medycznej, pielęgniarskiej np.: w zakresie ustalania poziomu cukru, podawania insuliny, podawanie leków.

§ 2.

W przedszkolu dziecko ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:
Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
Korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców.
Ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań.
Korzystania z nauki religii organizowanej na wniosek rodziców.
Nie stosowania w odniesieniu do jego osoby żadnych zabiegów lekarskich bez zgody jego rodziców.

RADA PEDAGOGICZNA
§ 1.
1.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola w przypadku gdy:
Rodzice nie wywiązują się z zobowiązań finansowych wobec przedszkola (nie przestrzeganie terminów płatności zawartych w umowie).
Nie powiadamiają dyrekcji o nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 30 dni.
Gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a podjęte działania psychologiczno-pedagogiczne (rozmowy z rodzicami, opieka pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej) nie przyniosły pożądanych efektów.

§ 2.
1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, gospodarczej
i finansowej.
2.Przedszkole posługuje się pieczęciami, których wzór stanowi załącznik nr 6 do statutu.
§ 3.
1.Niniejszy Statut stanowi załącznik do Uchwały nr 1/2014 z dnia 31marca 2014 roku Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 18 „ Wiolinek” i zaczyna obowiązywać z dniem 16 kwietnia 2014 roku.
2.Z dniem 16 kwietnia 2014 traci moc Statut stanowiący załącznik do Uchwały nr 1/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Przedszkolowo.pl logo