Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Przedszkola nr 18 „ Wiolinek”
we Wrocław ul. Sienkiewicza 83/85
I. Postanowienia ogólne.
§1.
Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.
Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola
nr 18 we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 83/85.
Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i
niniejszego regulaminu.
§ 2.
1. Jeżeli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek rady, organizuje się
wybory uzupełniające.
2. Rada decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady
ich przeprowadzenia może tworzyć komisje i zespoły
§ 3.
1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco –
doradczym.
2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.
II. Wybory do Rady Rodziców.
Wybory do Rady odbywają się zgodnie z procedurą wyboru rady rodziców, stanowiącą
załącznik do powyższego regulaminu, opracowaną zgodnie z nowym brzmieniem art.53
ustawy o systemie oświaty.
III. Władze rady Rodziców.
§ 4.
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika.
§ 5.
1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi
posiedzenia rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca Przewodniczącego rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w
czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym
przez Radę.
5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa
razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z
wykonywanego nadzoru.
IV. Posiedzenia Rady.
§ 6.
1. Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym
harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje
Przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed
terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez
zachowania siedmiodniowego terminu.
3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy
1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej.§ 7.
1. Przygotowanie posiedzenia jest obowiązkiem Przewodniczącego. Członkowie
rady na 7 dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.
2. Posiedzenia rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego
członka rady.
3. W posiedzeniu rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inna
osoba zaproszona przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenie rady jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej powoła
członków Rady.
§ 8.
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na
następnym posiedzeniu Rady.
V. Podejmowanie uchwał.
§ 9.
1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do
jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na
podstawie tych ustaw.
2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.
§ 10.
Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 11.
Opinie rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.VI. Prawa i obowiązki członków Rady.
§ 12.
1. Członkowie rady mają prawo:
ÿ Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i
przebiegiem procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, poza
informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczące spraw
personalnych.
ÿ Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.
ÿ Głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji
podejmowanych przez radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach
Rady.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
ÿ Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci
przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i
dydaktycznym.
ÿ Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego
podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
ÿ Występowanie do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
ÿ Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o
udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady
Rodziców.
VII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców.
1. Fundusze grupowe powstają z dobrowolnych składek rodziców.
2. Wysokość minimalnej składki na rzecz funduszu grupowego ustala się na
zebraniu Rady Rodziców.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej. 4. Rodzice wpłacają w miesięcznych ratach ustaloną składkę.
5. Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy grup.
6. Fundusze grupowe mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy
dydaktycznych, wyposażenie przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków,
wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, warsztatów
szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.
7. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może podjąć uchwałę o
przeprowadzeniu dobrowolnej, dodatkowej zbiórki funduszy na rzecz
dofinansowania imprez i uroczystości przedszkolnych.
VIII. Postanowienia końcowe.
Rada Rodziców posługuje się pieczątką:
1.Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok..
2.W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady
Rodziców w roku poprzednim.
3.Przewodniczący Rady Rodziców lub osoba upoważniona przekazuje przewodniczącemu
nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy ( łącznie z finansami) związane z działalnością
Rady Rodziców.
4.Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za
zgodą 75 % członków Rady.
5.Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta
większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
6.Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2007r.
Traci moc regulamin z dnia 21 września 2004r

Przedszkolowo.pl logo