Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ZMIANY W STATUCIE PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice.
W związku ze zmianą przepisów, zmianie uległ Statut Przedszkola nr 18 „ Wiolinek”. Najważniejsze zmiany dotyczą paragrafu 11a.
Poniżej przedstawiam, zaznaczone na czerwono, najważniejsze, zmienione zapisy.
Proszę o zapoznanie się ze zmianami. Znowelizowany statut będzie obowiązywać od 01 maja 2018
§ 11 a
Odpłatność za przedszkole
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wrocławia oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
3. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :
a. bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
b. płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych, i opiekuńczych ( zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym Przedszkola ) w zakresie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 3a realizowanych w czasie określonym w deklaracji Rodzica;
4. Świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki dziecko od chwili ukończenia 6 roku wychowanie przedszkolne realizuje nieodpłatnie, przyjmując zasadę przyjętą w całej ustawie o systemie oświaty , że dzieckiem 6-letnim jest to , które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego.
5. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar bezpłatnych świadczeń dziennie ustala się opłatę w wysokości 1 złoty za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Przedszkole będzie ewidencjonowało pobyt dziecka w oparciu o system elektroniczny lub w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.
7. W przypadku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka rodzicom przysługuje nieodpłatnie jedna karta rejestracji pobytu dziecka.
8. Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku, gdy nie ma takiego systemu od momentu zarejestrowania dziecka u nauczycielki, natomiast koniec pobytu od czasu zarejestrowania w systemie elektronicznym lub ręcznym (papierowym) u nauczycielki.
9. W przypadku gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia przedszkola.
10. Opłata za świadczenia publicznych przedszkoli obejmuje koszty zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu.
11. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 11a ust.5 rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, na podstawie oświadczenia zawierającego dane niezbędne do ustalenia tego zwolnienia.
12. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
13. Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została jako iloczyn liczby dni danego miesiąca razy wysokość dziennej stawki.
14. Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka ustalona jest procentowo za warianty żywienia i wynosi:
1) 100% w przypadku korzystania z 3 posiłków dziennie ( kwota pełna);
2) 50% pełnej kwoty w przypadku korzystania z obiadu ( dwa dania);
3) 75% pełnej kwoty w przypadku korzystania z obiadu i II śniadania;
4) 25% pełnej kwoty w przypadku korzystania ze śniadania.
15. Opłata o której mowa w § 11a ust.13 może zostać zmieniona na podstawie kalkulacji kosztów produktów spożywczych ( wzrostu cen) i podana do publicznej informacji z dwu tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, stronie internetowej oraz podpisana przez strony w formie aneksu do umowy o świadczeniu usług ( jeżeli zmiana następuje w trakcie trwania umowy).
16. Rodzic zobowiązany jest wnosić na rzecz Przedszkola, do 15 dnia następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy opłatę miesięczną składającą się z:
a. odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,
b. odpłatności za zajęcia wymienione w § 11a pkt 3 w kwocie wynikającej z faktycznie zrealizowanych godzin za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
17. Ustala się opłatę w wysokości 1zł za każdą zrealizowaną pełną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w § 11a pkt 3a w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca.
18. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy.
19. Informacja o wysokości opłaty będzie przekazywana rodzicowi w sposób ogólnie przyjęty w placówce.
20. Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w pkt.16
w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych, a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków.
21. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt.16 przedszkole naliczy odsetki od nieterminowych wpłat.
22. Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole podlegają obniżeniu w następnym miesiącu proporcjonalnie do nieobecności dziecka w przedszkolu.
23. W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłata za świadczenia przedszkola będzie zwracana, zgodnie z wyborem rodzica, na konto z którego dokonano płatności za dziecko lub będzie zaliczona na poczet opłat następnego miesiąca rozliczeniowego.
24. W przypadku powstania zaległości w opłatach, za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego
25. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za świadczenia przedszkola na wniosek rodzica zwraca się na podane przez rodzica konto bankowe.
26. Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole.
W związku z w/w zmianami wszyscy rodzice powinni do 30. 04 (poniedziałku) wypełnić i oddać do nauczycielek grup dokumenty dostępne w formie załącznika.
Dyrektor przedszkola


Komunikat 2018-04-27, 13:56 | autor: Jola G
Przedszkolowo.pl logo