Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 18 /mQhSGo3HUTIw5sIDTFxcnTOy2VItRJywVcOaYLE3EnHL9WtXNQ_bSqGKuF1lLYJg_Lzu3bo=s125

1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8.15.
2. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić
nauczycielce w grupie dzień wcześniej lub telefonicznie w tym samym dniu, ale nie
później niż do godziny 9.
00.
3. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek
przekazać je pod opiekę nauczycielki. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka
samego pod przedszkolem, tak, aby „samo weszło”.
4. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie przedszkola, nie przekazane pod opiekę
nauczycielce, przedszkole nie odpowiada.
5. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.
6. W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie
dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne ) nauczycielka ma prawo odmowy
przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia
lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR 18
1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu
przedszkolnego, rodzice powinni zwyczajowo zaakcentować, tak aby nauczyciel
odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziecka
z przedszkola inne osoby pełnoletnie.
4. Osoba niepełnoletnia nie może odbierać dziecka z przedszkola.
5. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując upoważnienie dla innej osoby biorą pełną
odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z
upoważnioną osobą.6. W przypadkach konieczności odebrania dziecka przez osobę nieletnią rodzice wyrażają na
piśmie zgodę opatrzoną stwierdzeniem, iż ponoszą pełną i całkowitą odpowiedzialność za
zdrowie i życie nieletnich podczas powrotu do domu.
7. Upoważnienia dokonuje się pisemnie na odpowiednim druku (Załącznik 1) i musi być ono
podpisane przez obydwoje rodziców.
8. Druki upoważnień wydaje nauczyciel-wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko.
9. Upoważnienie ważne jest na jeden rok szkolny.
10. Upoważnienia przechowuje nauczyciel w dokumentacji grupy, natomiast w pokoju
nauczycielskim powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru
dzieci z każdej grupy. Listy powinny być aktualizowane przez nauczycielki grup na
bieżąco.
11. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być
wydane.
12. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną
osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt rano nauczycielce
w grupie wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru w danym dniu.
13. Na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać
potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem.
14. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
15. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola
najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki.
16. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki
lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 13 nauczyciel odpowiedzialny
za dziecko zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną
osobę:
a) kontakt telefoniczny z rodzicami;
b) kontakt telefoniczny z inną upoważnioną osobą;
c) przekazanie informacji na policję.
17. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję
nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka
pod opieką innej nieupoważnionej osoby.
18. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 13, gdy dziecko zostanie
odebrane mimo sprzeciwu nauczyciela, nauczyciel składa zawiadomienie na policję.
Przedszkolowo.pl logo