Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej

Drodzy Rodzice!
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa naszej placówki w działaniach w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej. Od września 2013 roku nasze przedszkole dołączyło do grona osiemnastu wrocławskich placówek realizujących założenia MPPL.

O Miejskim Programie Profilaktyki Logopedycznej

/9k=

Standardy placówki w programie profilaktyki logopedycznej

I. Baza
1. Placówka posiada warunki lokalowe i środki dydaktyczne umożliwiające wdrożenie programu profilaktyki logopedycznej.
Wskaźniki:
1. Dyrektor zapewnia warunki lokalowe, środki dydaktyczne umożliwiające realizację programu profilaktyki logopedycznej.
2. Placówka posiada gabinet logopedyczny wyposażony w narzędzia i nowoczesne pomoce logopedyczne.
3. Placówka udostępnia salę do logopedycznych zajęć grupowych.
4. W salach dla poszczególnych grup funkcjonują stanowiska logopedyczne wyposażone w pomoce logopedyczne.

II. Doskonalenie nauczycieli
1. Nauczyciele, logopeda stale szkolą się w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:
1. Dyrektor nadzoruje realizację WDN-u w zakresie profilaktyki logopedycznej.
2. Nauczyciele, logopeda, dyrektor uczestniczą w konferencji, cyklu seminariów, warsztatach doskonalących z zakresu logopedii wychowawczej.
3. Logopeda uczestniczy w formach doskonalących z zakresu logopedii korekcyjnej.
4. Nauczyciele, logopeda systematycznie pracują na terenie placówek w grupach roboczych, na każdym etapie wdrażania programu.
5. Nauczyciele, logopeda dzielą się doświadczeniem i umiejętnościami prowadząc zajęcia otwarte dla nauczycieli ze swojej placówki i innych placówek w programie.
6. Logopeda prowadzi zajęcia instruktażowo- pokazowe dla nauczycieli swojej placówki i innych placówek w programie.

2. W placówce i środowisku lokalnym promuje się osiągnięcia logopedy i nauczycieli.
Wskaźniki:
1. Placówka dokumentuje działania nauczycieli i logopedy w zakresie profilaktyki logopedycznej.
2. Konsultant WCDN- autor programu promuje logopedów i nauczycieli w środowisku edukacyjnym i lokalnym.

III. Działania w profilaktyce logopedycznej (uwzględniające wszystkie elementy, zadania MPPL).
1. Nauczyciele i logopeda dokonują diagnozy logopedycznej wszystkich dzieci w placówce.
Wskaźniki:
1. Dyrektor zapewnia warunki do prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych i badań specjalistycznych dzieci w placówce.
2. Nauczyciele badają KBM, prowadzą obserwację zachowań językowych oraz przeprowadzają wywiad z rodzicami w ramach harmonogramu konsultacji.
3. Logopeda dokonuje pełnej diagnozy logopedycznej dzieci wyłonionych w badaniu przesiewowym.

2. Dyrektor, nauczyciele, logopeda planują i wdrażają działania systemowe w zakresie profilaktyki logopedycznej w placówce.
Wskaźniki:
1. Dyrektor zapewnia warunki do wdrożenia programu w placówce, monitoruje i wspiera wdrażanie programu.
2. Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami dziećmi w grupie nad stymulacją mowy i języka oraz prowadzą systematyczny ich zapis.
3. Logopeda prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz wspiera nauczyciela w prowadzeniu zajęć grupowych.
4. Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają ewaluację cząstkową (05, 06 co roku) i końcową (po 4 latach) działań nakierowanych na dzieci, rodziców i środowisko lokalne.
5. Placówka pisze program własny w zakresie profilaktyki logopedycznej.

3. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają z rodzicami w zakresie profilaktyki logopedycznej.
Wskaźniki:
1. Dyrektor wspiera, monitoruje przebieg współpracy z rodzicami.
2. Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają spotkania informacyjne dotyczące zagadnień profilaktyki opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz stanu rozwoju mowy w dzieci w poszczególnych grupach.
3. Logopeda we współpracy z nauczycielem prowadzi cykliczne warsztaty dla rodziców z dziećmi dotyczące stymulacji funkcji związanych z mową.
4. Nauczyciele prowadzą cykliczne zajęcia otwarte dla rodziców, uwzględniające w/w problematykę.
5. Logopeda prowadzi cykliczne, indywidualne konsultacje dla wszystkich rodziców.

4. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają ze specjalistami i środowiskiem lokalnym w zakresie profilaktyki logopedycznej.
Wskaźniki:
1. Dyrektor z konsultantem WCDN- autorem programu współpracują z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Zdrowia i innymi strukturami samorządowymi.
2. Logopeda organizuje specjalistyczne badania przesiewowe ortodontyczne i audiologiczne.
3. Nauczyciele planują i przeprowadzają wspólnie z innymi placówkami w programie projekty edukacyjne uwzględniające potrzeby dzieci w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Przedszkolowo.pl logo