Harmonogram działań Przedszkola nr 18

Harmonogram działań Przedszkola nr 18 "Wiolinek" w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej w roku szkolnym 2017/2018

1. Badanie mowy dzieci narzędziami badawczymi- badania diagnostyczne wszystkich dzieci w placówce
a) Badanie przesiewowe przy użyciu Podręcznej Karty Analizy Rozwoju Mowy w wersjach dla dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.
Badamy dzieci trzyletnie i wszystkie dzieci nowe w przedszkolu.
b) Wstępny wywiad z rodzicami i ciągła obserwacja zachowań werbalnych i pozawerbalnych dzieci.
c) Pełna diagnoza logopedyczna przeprowadzona przez logopedę

2. Omówienie wyników badań nauczycieli i logopedy i opracowanie kategorii zmian do pracy dla poszczególnych grup wiekowych po zakończeniu badań przesiewowych- koniec października/ początek listopada
nauczyciele, logopeda
3. Prowadzenie (codziennie) logopedycznych zajęć „w ranku” oraz zajęć logorytmicznych w ciągu dnia

4. Prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi wyłonionymi podczas badań przesiewowych.
Uwzględnienie ścisłej współpracy z rodzicami.
a)obowiązkowym wyposażeniem dziecka na zajęciach logopedycznych jest zeszyt. Dzieci przynoszą zeszyty tylko w dniu wyznaczonym na zajęcia, logopeda zapisuje w nim zalecenia do pracy w domu. Zeszyt w ciągu tygodnia ma służyć dziecku do ćwiczeń z rodzicami w domu.
b) rodzice dzieci zakwalifikowanych do indywidualnych zajęć z logopedą proszeni są o podpisanie zgody na uczestnictwo dziecka w spotkaniach z logopedą (procedury opieki logopedycznej)
c) rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 36 proszeni są o podpisanie zgody na uczestnictwo w działaniach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej

5. Organizowanie indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodziców z dziećmi
a) spotkania informacyjne dla rodziców po badaniach przesiewowych-
b) konsultacje w godzinach popołudniowych będą odbywać się według harmonogramu spotkań przygotowanego przez logopedę
c) kontakt z logopedą możliwy jest również w godzinach pracy w przedszkolu:

6. Organizowanie warsztatów dla rodziców z dziećmi
Warsztaty na temat stymulacji rozwoju mowy za pomocą zabaw oraz ćwiczeń logopedycznych i logorytmicznych a także stymulacji funkcji przedjęzykowych za pomocą masaży, ćwiczeń żucia, połykania i oddychania

7. Prowadzenie zajęć instruktażowo- pokazowych (logopedycznych, logorytmicznych) oraz szkoleń z zakresu logopedii wychowawczej i działań MPPL

8. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych placówek realizujących MPPL.
Uczestnictwo w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli z placówki własnej oraz placówek realizujących MPPL.

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i specjalistami-
Organizowanie i przeprowadzenie przesiewowych badań audiologicznych i ortodontycznych

10. Urządzenie kącików logopedycznych w poszczególnych salach-
Kąciki logopedyczne wyposażone w indywidualne przyborniki logopedyczne oraz pomoce do ćwiczeń logopedycznych (literatura, gry, labiogramy dostosowane do grupy wiekowej).

11. Prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych i logorytmicznych


12. Zaznajamianie nauczycieli z nowymi pomocami do zajęć logopedycznych i dostarczanie im pomocy do prowadzenia zajęć profilaktycznych

13. Praca nauczyciela z grupą przedszkolną lub w małych zespołach nad stymulacją funkcji związanych z mową:
-prowadzenie zabaw tematycznych i grupowych zabaw logopedycznych z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowo- fonacyjnych, kinestezji artykulacyjnej, słuchu fonemowego, uwagi, autokontroli słuchowej;
-kontrola i korekcja sposobu żucia i połykania podczas posiłków;

14. Przegląd Wiersza, Bajki i Etiudy Logopedycznej-
pomoc w organizacji i przygotowaniu konkursu, montażu wystawy, przygotowanie dzieci z naszej placówki do uczestnictwa w Przeglądzie.

15. Organizacja konkursów przedszkolnych- m.in.konkursy wiersza, etiudy teatralnej
16. Doskonalenie zawodowe nauczycieli- udział w szkoleniach, kursach, spotkaniach konsultacyjnych i metodycznych organizowanych przez WCDN
17. Doposażenie gabinetu w potrzebne materiały do indywidualnej pracy logopedycznej

18. Przeprowadzenie zabaw diagnozujących, ewaluacja końcowa programu profilaktyki, ankieta dla rodziców, wnioski i modyfikacje na następny rok szkolny.
Sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania MPPL.
Przedszkolowo.pl logo