Harmonogram działań Przedszkola nr 18

Harmonogram działań Przedszkola nr 18 "Wiolinek" w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej w roku szkolnym 2018/2019

1. Badanie mowy dzieci narzędziami badawczymi- badania diagnostyczne wszystkich dzieci w placówce
a) Badanie przesiewowe przy użyciu Podręcznej Karty Analizy Rozwoju Mowy w wersjach dla dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.
Badamy dzieci trzyletnie i wszystkie dzieci nowe w przedszkolu.
b) Wstępny wywiad z rodzicami i ciągła obserwacja zachowań werbalnych i pozawerbalnych dzieci.
c) Pełna diagnoza logopedyczna przeprowadzona przez logopedę

2. Omówienie wyników badań nauczycieli i logopedy i opracowanie kategorii zmian do pracy dla poszczególnych grup wiekowych po zakończeniu badań przesiewowych- październik (grupy II,III,IIIa,IV0, styczeń (grupy I,Ia)
nauczyciele, logopeda.
3. Prowadzenie (codziennie) logopedycznych zajęć „w ranku” oraz zajęć logorytmicznych w ciągu dnia

4. Prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi wyłonionymi podczas badań przesiewowych.
Uwzględnienie ścisłej współpracy z rodzicami.
a)obowiązkowym wyposażeniem dziecka na zajęciach logopedycznych jest zeszyt. Dzieci przynoszą zeszyty tylko w dniu wyznaczonym na zajęcia, logopeda zapisuje w nim zalecenia do pracy w domu. Zeszyt w ciągu tygodnia ma służyć dziecku do ćwiczeń z rodzicami w domu.
b) rodzice dzieci zakwalifikowanych do indywidualnych zajęć z logopedą proszeni są o podpisanie zgody na uczestnictwo dziecka w spotkaniach z logopedą (procedury opieki logopedycznej)
c) rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 18 proszeni są o podpisanie zgody na uczestnictwo w działaniach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej

5. Organizowanie indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodziców z dziećmi
a) spotkania informacyjne dla rodziców po badaniach przesiewowych - styczeń/luty 2019,
b) konsultacje dla rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, odbywają się w czwartki w godzinach 15.00 - 17.00,
c) kontakt z logopedą możliwy jest również w godzinach pracy w przedszkolu:
wtorek godz.9.30 - 13.30, środa godz.9.30 - 13.30, czwartek godz. 13.00 - 17.00.

6. Organizowanie warsztatów dla rodziców z dziećmi
Warsztaty na temat stymulacji rozwoju mowy oraz korekty wybranych wad wymowy, za pomocą zabaw i ćwiczeń logopedycznych - II semestr b.r.

7. Prowadzenie zajęć instruktażowo- pokazowych (logopedycznych, logorytmicznych) oraz szkoleń z zakresu logopedii wychowawczej i działań MPPL

8. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych placówek realizujących MPPL.
Uczestnictwo w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli z placówki własnej oraz placówek realizujących MPPL.

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i specjalistami-
Organizowanie i przeprowadzenie przesiewowych badań audiologicznych i ortodontycznych

10. Urządzenie kącików logopedycznych w poszczególnych salach-
Kąciki logopedyczne wyposażone w indywidualne przyborniki logopedyczne oraz pomoce do ćwiczeń logopedycznych (literatura, gry, labiogramy dostosowane do grupy wiekowej).

11. Prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych i logorytmicznych.


12. Zaznajamianie nauczycieli z nowymi pomocami do zajęć logopedycznych i dostarczanie im pomocy do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

13. Praca nauczyciela z grupą przedszkolną lub w małych zespołach nad stymulacją funkcji związanych z mową:
-prowadzenie zabaw tematycznych i grupowych zabaw logopedycznych z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowo- fonacyjnych, kinestezji artykulacyjnej, słuchu fonemowego, uwagi, autokontroli słuchowej,
-kontrola i korekcja sposobu żucia i połykania podczas posiłków oraz sposobu oddychania, w trakcie codziennej aktywności dzieci.


14. Zorganizowanie, na terenie przedszkola, obchodów Europejskiego Dnia Języka Ojczystego - 21.02.2019


15. Zorganizowanie na terenie przedszkola, zabaw i gier logopedycznych, z udziałem dzieci wszystkich grup przedszkolnych, z okazji obchodów Dnia Logopedy - 06.03.2019.

16. Udział w Przeglądzie Wiersza, Bajki i Etiudy Logopedycznej-
pomoc w organizacji i przygotowaniu konkursu, montażu wystawy, przygotowanie dzieci z naszej placówki do uczestnictwa w Przeglądzie.

17. Doskonalenie zawodowe nauczycieli- udział w szkoleniach, kursach, spotkaniach konsultacyjnych i metodycznych organizowanych przez WCDN.

18. Doposażenie gabinetu w potrzebne materiały do indywidualnej pracy logopedycznej.

19. Przeprowadzenie zabaw diagnozujących, ewaluacja końcowa programu profilaktyki, ankieta dla rodziców, wnioski i modyfikacje na następny rok szkolny.
Sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania MPPL.
Przedszkolowo.pl logo